سامانه شفافیت شهرداری اراک

نقشه کل مناطق کلان شهر اراک


شهروند گرامی نقشه های منطقه بندی به شرح ذیل می باشد ضمنا می توانید از قسمت ضوابط ملک شما کوچه خود را جستجو کنید و منطقه شهرداری مرتبط را بیابید.


نقشه منطقه یک شهرداری اراک


شهرداری منطقه 1 : حسین زندیه وکیلی
برای اطلاعات بیشتر از منطقه یک شهردای اینجا را کلیک کنید.

نقشه منطقه دو شهرداری اراک


شهرداری منطقه 2 : ابوالفضل شالی بگ
برای اطلاعات بیشتر از منطقه دو شهردای اینجا را کلیک کنید.

نقشه منطقه سه شهرداری اراک


سرپرست شهرداری: علی اکبر مظفری
برای اطلاعات بیشتر از منطقه سه شهردای اینجا را کلیک کنید.

نقشه منطقه چهار شهرداری اراک


مدیر منطقه: مجتبی قاسمی
برای اطلاعات بیشتر از منطقه چهار شهردای اینجا را کلیک کنید.

نقشه منطقه پنج شهرداری اراک


شهرداری منطقه 5 : عباس فضلعلی
برای اطلاعات بیشتر از منطقه شهردای اینجا را کلیک کنید.

نقشه منطقه بافت تاریخی


سرپرست شهرداری: خانم شاه کرمی
برای اطلاعات بیشتر از منطقه بافت تایخی شهردای اینجا را کلیک کنید.