سامانه شفافیت شهرداری مرودشت

ردیف عنوان مزایده نوع تضمین شرکت در مزایده محل انجام کار محل توزیع اسناد مزایده زمان توزیع اسناد مزایده ودریافت پیشنهادات زمان تحویل سند تاریخ اعلام وابلاغ برنده محل تحویل سند زمان بازگشایی پاکات محل بازگشایی پاکات حداقل صلاحیت شرکت کنندگان برنده اول برنده دوم توضیحات
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
تعداد مزایده ها:
Notice: Undefined variable: count in /var/www/html/views/bigsales.php on line 196
-1
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.