سامانه شفافیت شهرداری مرودشت

ردیف شماره قرارداد تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع قرارداد پیمانکار مبلغ قرارداد(میلیون ریال) مدت به ماه نحوه انتخاب پیمانکار
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
تعداد کل قراردادهای کلان:
Notice: Undefined variable: count in /var/www/html/views/hcontract.php on line 134
-1
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.