سامانه شفافیت شهرداری مرودشت

ردیف شماره قرارداد تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع قرارداد پیمانکار مبلغ قرارداد(میلیون ریال) مدت به ماه نحوه انتخاب پیمانکار نوع قرارداد
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
تعداد کل قراردادهای متوسط و خرد:
Notice: Undefined variable: count in /var/www/html/views/mcontract.php on line 145
-1
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.