سامانه شفافیت شهرداری مرودشت

ردیف پروژه شماره قرارداد تاریخ قرارداد نام پیمانکار مبلغ قرارداد مربوط به پروژه محل پروژه مبلغ آخرین صورت وضعیت میزان جذب ریالی پروژه
(درصد)
پیشرفت فیزیکی پروژه
(درصد)
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
تعداد کل پروژه های عمرانی:
Notice: Undefined variable: count in /var/www/html/views/project.php on line 138
-1
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.