سامانه شفافیت شهرداری اراک

شفافیت و شهرهوشمند -قراردادها- قراردادهای کلان و قراردادهای متوسط