سامانه شفافیت شهرداری مرودشت

ردیف عنوان مناقصه ومبلغ تضمین نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه محل انجام کار محل توزیع اسناد مناقصه زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات زمان تحویل سند تاریخ اعلام و ابلاغ برنده محل تحویل سند زمان بازگشایی پاکات محل بازگشایی پاکات حداقل صلاحیت شرکت کنندگان توضیحات
1
واگذاري امور خدمات شهر و تنظيفات شهرداري مرودشت ( مناطق A و B ) بصورت حجمي
شهر مرودشت
در وب سایت سامانه ستاد
1400/10/13 مهلت تمام شد 1400/10/25
شهرداری مرودشت
1400/10/25
شهرداری مرکزی مرودشت -دفتر شهردار
2
واگذاري امور خدمات شهر و تنظيفات شهرداري مرودشت ( مناطق A و B ) بصورت حجمي
شهر مرودشت
در وب سایت سامانه ستاد
1400/10/13 مهلت تمام شد 1400/10/25
شهرداری مرودشت
1400/10/25
شهرداری مرکزی مرودشت -دفتر شهردار
3
واگذاري امور خدمات شهر و تنظيفات شهرداري مرودشت ( مناطق A و B ) بصورت حجمي
شهر مرودشت
در وب سایت سامانه ستاد
1400/10/13 مهلت تمام شد 1400/10/25
شهرداری مرودشت
1400/10/25
شهرداری مرکزی مرودشت -دفتر شهردار
4
واگذاري امور خدمات شهر و تنظيفات شهرداري مرودشت ( مناطق A و B ) بصورت حجمي
شهر مرودشت
در وب سایت سامانه ستاد
1400/10/13 مهلت تمام شد 1400/10/25
شهرداری مرودشت
1400/10/25
شهرداری مرکزی مرودشت -دفتر شهردار
5
واگذاري امور خدمات شهر و تنظيفات شهرداري مرودشت ( مناطق A و B ) بصورت حجمي
شهر مرودشت
در وب سایت سامانه ستاد
1400/10/13 مهلت تمام شد -
شهرداری مرودشت
1400/10/25
تعداد مناقصه ها: 5
مناقصه شماره 1
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین واگذاري امور خدمات شهر و تنظيفات شهرداري مرودشت ( مناطق A و B ) بصورت حجمي
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه
محل انجام کار شهر مرودشت
محل توزیع اسناد مناقصه در وب سایت سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1400/10/13
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1400/10/25
محل تحویل سند شهرداری مرودشت
زمان بازگشایی پاکات 1400/10/25
محل بازگشایی پاکات شهرداری مرکزی مرودشت -دفتر شهردار
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 2
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین واگذاري امور خدمات شهر و تنظيفات شهرداري مرودشت ( مناطق A و B ) بصورت حجمي
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه
محل انجام کار شهر مرودشت
محل توزیع اسناد مناقصه در وب سایت سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1400/10/13
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1400/10/25
محل تحویل سند شهرداری مرودشت
زمان بازگشایی پاکات 1400/10/25
محل بازگشایی پاکات شهرداری مرکزی مرودشت -دفتر شهردار
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 3
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین واگذاري امور خدمات شهر و تنظيفات شهرداري مرودشت ( مناطق A و B ) بصورت حجمي
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه
محل انجام کار شهر مرودشت
محل توزیع اسناد مناقصه در وب سایت سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1400/10/13
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1400/10/25
محل تحویل سند شهرداری مرودشت
زمان بازگشایی پاکات 1400/10/25
محل بازگشایی پاکات شهرداری مرکزی مرودشت -دفتر شهردار
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 4
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین واگذاري امور خدمات شهر و تنظيفات شهرداري مرودشت ( مناطق A و B ) بصورت حجمي
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه
محل انجام کار شهر مرودشت
محل توزیع اسناد مناقصه در وب سایت سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1400/10/13
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 1400/10/25
محل تحویل سند شهرداری مرودشت
زمان بازگشایی پاکات 1400/10/25
محل بازگشایی پاکات شهرداری مرکزی مرودشت -دفتر شهردار
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
مناقصه شماره 5
عنوان مناقصه ومبلغ تضمین واگذاري امور خدمات شهر و تنظيفات شهرداري مرودشت ( مناطق A و B ) بصورت حجمي
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه
محل انجام کار شهر مرودشت
محل توزیع اسناد مناقصه در وب سایت سامانه ستاد
زمان توزیع اسناد مناقصه ودریافت پیشنهادات 1400/10/13
زمان تحویل سند مهلت تمام شد
تاریخ اعلام و ابلاغ برنده 2/01/0-761
محل تحویل سند شهرداری مرودشت
زمان بازگشایی پاکات 1400/10/25
محل بازگشایی پاکات
حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
توضیحات
آخرین بروزرسانی در تاریخ 1400/10/15